THỜI KHÓA BIỂU VÀ ĐƯỜNG LINK GOOGLE MEET - HỌC KÌ HÈ – NĂM HỌC 2020 – 2021

 

STT

HỌC PHẦN

GIẢNG VIÊN

MÃ LỚP

(MÃ NHÓM)

THỜI GIAN

ID GGMEET

1

Môi trường và con người

Trần Thành Đạt

0909736225

CCQ1917G,H (Nhóm 01)

Thứ 6, tiết 12345

(Tuần 1 ÷ Tuần 6)

https://meet.google.com/iau-rswj-pbb

2

Môi trường và con người

Trần Thành Đạt

0909736225

CCQ2020A,B

CCQ2009A (Nhóm 02)

Thứ 6, tiết 67890

(Tuần 1 ÷ Tuần 6)

https://meet.google.com/bvv-fczc-jju

3

Môi trường và con người

Trần Thành Đạt

0909736225

CCQ2020C,D

(Nhóm 03)

Thứ 4, tiết 12345

(Tuần 1 ÷ Tuần 6)

https://meet.google.com/gxj-ufms-ywm

4

Môi trường và con người

Trần Thành Đạt

0909736225

CCQ2026A, B

(Nhóm 04)

Thứ 4, tiết 67890

(Tuần 1 ÷ Tuần 6)

https://meet.google.com/vsi-bmvf-zby

5

Môi trường và con người

Trần Thành Đạt

0909736225

CCQ2026C, D

(Nhóm 05)

Thứ 2, tiết 67890

(Tuần 1 ÷ Tuần 6)

https://meet.google.com/mhr-amcf-gwi

6

Công nghệ lên men

Đoàn Thị Thùy Hương

CCQ 1916A

Thứ 2 tiết 67890

https://meet.google.com/gas-pfnc-rij

7

Hóa cơ sở

Đào Thị Diệu

LOPHL16

Thứ 3 tiết 67890

https://meet.google.com/zdc-qvqd-hss

8

Phân tích hóa lý thực phẩm

Ngô Thị Mỹ Thanh

LOPHL1

CN tiết 67890

Thứ 3 tiết 67890

https://meet.google.com/iga-rbru-cdd  

9

Chuyên đề 1 (Công nghệ thực phẩm

Nguyễn Thị Thảo Loan

CCQ1921A

Thứ 5 tiết 67890

https://meet.google.com/aeb-pmnw-ujq

10

Chuyên đề 2

Nguyễn Thị Thảo Loan

CCQ1921A

Thứ 6 tiết 67890

https://meet.google.com/aaa-icrk-ayq

11

Công nghệ sau thu hoạch

Nguyễn Thị Thảo Loan

LOPHL10

Thứ 7 tiết 67890

https://meet.google.com/eeg-puds-txh