FORM ĐĂNG KÝ HỌC VƯỢT, HỌC CẢI THIỆN, HỌC LẠI

Sinh viên đăng ký, nếu đáp ứng các điều kiện tiên quyết của môn học và đủ số lượng mở lớp, giáo vụ Khoa sẽ trực tiếp liên hệ và làm thủ tục mở lớp.

Sinh viên dùng Zalo, Google lens hoặc các phần mềm khác để scan code phía bên dưới.