Quy trình chuyển sinh hoạt Đoàn

QUY TRÌNH

CHUYỂN SINH HOẠT ĐOÀN

- - - - - - - - - - - - - - -

           Bước 1: Nhận xét ưu – khuyết điểm hàng năm của Bí thư Chi Đoàn hoặc Bí thư, Phó Bí thư Liên Chi Đoàn Khoa;

           Bước 2: Giới thiệu chuyển sinh hoạt Đoàn của Bí thư, Phó Bí thư Liên Chi Đoàn Khoa (ghi chính xác thời gian đóng đoàn phí và chỉ ký tên, không đóng dấu của Ban Chấp hành Liên Chi Đoàn Khoa);

         Bước 3: Giới thiệu chuyển sinh hoạt Đoàn của Đoàn trường (chỉ có Bí thư hoặc Phó Bí thư Đoàn Trường mới được ký chuyển sinh hoạt Đoàn.