Quy trình đăng ký sao y Sổ Đoàn viên (Làm lại sổ Đoàn bị mất)

QUY TRÌNH

ĐĂNG KÝ SAO Y SỔ ĐOÀN VIÊN

- - - - - - - - - - - - - - -

 

 

BƯỚC

NỘI DUNG THỰC HIỆN

ĐỐI TƯỢNG

THỰC HIỆN

NƠI

THỰC HIỆN

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

Bước 1

Bí thư Chi Đoàn liên hệ đăng ký với BCH LCĐ Khoa mua lại Sổ Đoàn viên mới (có phí)

Bí Thư Chi Đoàn và BCH LCĐ Khoa

Văn phòng LCĐ Khoa

Hết thời gian làm việc hành chính ngày thứ 7 (1 tuần) kể từ ngày ra thông báo trên website Khoa

Bước 2

Đoàn viên đăng ký sao y Sổ Đoàn viên ghi đầy đủ thông tin vào Sổ Đoàn viên mới:

- Người xin vào Đoàn tự giới thiệu

- Đơn xin vào Đoàn

Đoàn viên mất sổ

Đoàn viên tự thực hiện

Bước 3

Đoàn viên mất sổ nộp lại cho Bí thư Chi Đoàn sổ Đoàn viên mới kèm theo 1 trong các loại giấy tờ sau (chỉ nộp 1 mà thôi):

- Thẻ Đoàn viên

- Nghị quyết kết nập Đoàn

- Giấy chứng nhận Đoàn viên tại Cơ sở Đoàn mà Đoàn viên mất sổ được kết nạp

Đoàn viên mất sổ và Bí Thư Chi Đoàn

 

Bước 4

Bí thư Chi Đoàn tập hợp lại sổ Đoàn viên và giấy tờ kèm theo của các Đoàn viên mất sổ

Bí Thư Chi Đoàn và Đoàn viên mất sổ

 

Bước 5

Bí thư Chi Đoàn nộp về BCH LCĐ Khoa Công Nghệ Hóa Học sổ Đoàn viên và các loại giấy tờ của các Đoàn viên mất sổ kèm theo danh sách đăng kí theo mẫu (download tại website Khoa: http://cnhh.hitu.edu.vn/doan-tncs/hanh-chinh/bieu-mau/376-mau-dang-ky-sao-y-so-doan-mat-so-doan.html

Lưu ý:

- Nộp danh sách nộp cả 2 file cứng (A4) và mềm (word)

- 01 (một) Đoàn viên mất sổ vẫn phải làm danh sách

Bí Thư Chi Đoàn và BCH LCĐ Khoa

Văn phòng LCĐ Khoa, email Bí thư LCĐ Khoa

Bước 6

Bí thư / Phó bí thư LCĐ Khoa nộp hồ sơ về Bí Thư Đoàn Trường kèm theo danh sách tổng hợp đăng kí sao y theo mẫu

Bí Thư / Phó Bí Thư LCĐ Khoa và Bí Thư Đoàn Trường

Văn phòng Đoàn Trường

1 ngày sau đó (ngày thứ 8 kể từ ngày ra thông báo)

Bước 7

Bí Thư / phó Bí Thư Đoàn Trường ký sao y

Bí Thư / phó Bí Thư Đoàn Trường

 

 

Bước 8

Bí thư / Phó bí thư LCĐ Khoa liên hệ nhận hồ sơ về từ BCH Đoàn Trường

BCH Đoàn Trường và Bí Thư Đoàn / phó Bí Thư Đoàn LCĐ Khoa

Văn phòng Đoàn Trường

1 ngày (kể từ ngày Đoàn trường thông báo nhận sổ Đoàn sao y)

Bước 9

BCH LCĐ Khoa trả hồ sơ cho Bí Thư Chi Đoàn và cho kí nhận hồ sơ theo mẫu

BCH LCĐ Khoa và Bí Thư Chi Đoàn

Văn phòng LCĐ Khoa

Hết thời gian làm việc hành chính ngày thứ 7 (1 tuần) kể từ ngày ra BCH LCĐ Khoa ra thông báo nhận lại sổ Đoàn sao y trên website Khoa

Bước 10

Bí thư Chi Đoàn trả lại sổ Đoàn viên và giấy tờ kèm theo của các Đoàn viên mất sổ

Bí Thư Chi Đoàn và Đoàn viên mất sổ (đã làm lại)

 

Hết thời gian làm việc hành chính ngày thứ 7 (1 tuần) kể từ ngày Bí thư Chi Đoàn nhận lại sổ Đoàn đã sao y (không tính ngày nhận sổ)

Bước 11

Đoàn viên mất sổ hoàn thành các thủ tục cần thiết (nếu có) sau đó nộp lại BCH LCĐ Khoa quản lý

Đoàn viên mất sổ (đã làm lại) và BCH LCĐ Khoa

Văn phòng LCĐ Khoa