Lịch trực BCH LCĐ Khoa CNHH nhiệm kỳ 2017 - 2019

LỊCH TRỰC BCH LCĐ KHOA CNHH
NHIỆM KÌ 2017 – 2019

- - - - - - - - - - - - - - -

Thời gian: 24/04/2017 - 03/06/2017
(hết tuần 17 học kì 2 năm học  2016 - 2017)

Đ/C Cường (0978133013): Phụ trách chung

Đ/C Huyền (0932715448): Phụ trách học thuật

Đ/C Đăng (01647374711): Phụ trách hội thao

Đ/C Phước (0981876873): Phụ trách văn hóa

Đ/C Trung (01677486220): Phụ trách văn nghệ

 

Thời gian

Tiết

2

3

4

5

6

7

CN

7h30 - 9h45

1

Đ/C Huyền
Đ/C Đăng
Đ/C Phước

 

Đ/C Trung
Đ/C Phước

Đ/C Trung

Đ/C Đăng

Đ/C Đăng

 

2

 

3

 

10h05 - 11h35

4

Đ/C Huyền
Đ/C Đăng

 

Đ/C Phước
Đ/C Trung

Đ/C Đăng
Đ/C Trung

Đ/C Trung

   

5

 

11h35 - 12h30

Nghỉ trưa

12h30 - 14h00

6

 

Đ/C Phước

Đ/C Huyền
Đ/C Trung
Đ/C Phước

Đ/C Cường

Đ/C Huyền
Đ/C Trung

Đ/C Huyền
Đ/C Đăng

 

7

 

14h20 - 16h35

8

 

Đ/C Cường
Đ/C Trung
Đ/C Phước

Đ/C Huyền

Đ/C Cường
Đ/C Huyền

Đ/C Huyền
Đ/C Đăng
Đ/C Trung

Đ/C Huyền
Đ/C Đăng

 

9

 

10

 

16h35 -

Nghỉ