ĐĂNG KÝ MỞ LỚP RIÊNG HK1 2021-2022

Hiện nay Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm có mở 4 môn học:

1. Anh văn chuyên ngành (Thực phẩm)

2. Chính trị 1

3. Quản lý chất lượng thực phẩm

4. Công nghệ chế biến thịt, thủy sản.

Sinh viên có nguyên vọng học cải thiện, học lại, học vượt có thể đăng ký theo đường link bên dưới.

Hạn cuối đăng ký là ngày 15/9/2021.

https://docs.google.com/forms/d/14ozWn95rc4ryDObhcxzMpo_cvy2T2YSqa7yxbbco1CQ/viewform?edit_requested=true