Đội ngũ nhân sự

Hiện tại nhân sự của Khoa Công Nghệ Hóa Học Và Thực Phẩm bao gồm 14 giảng viên và 1 chuyên viên chuyên trách.

STT Họ và Tên Học vị Chức Vụ Bộ Môn
1 Đặng Công Quốc NCS.Thạc sĩ Phó Hiệu trưởng, phụ trách khoa
2 Nguyễn Đức Cường Thạc sĩ Trưởng bộ môn Công nghệ hóa học
3 Đào Thị Diệu Thạc sĩ Giảng Viên  Công nghệ hóa học
4 Nguyễn Tuấn Anh Thạc sĩ Giảng Viên  Công nghệ hóa học
5 Trần Thành Đạt Thạc sĩ Giảng Viên Công nghệ hóa học
7 Nguyễn Xuân Chử Kỹ sư Giảng Viên  Công nghệ hóa học
8 Nguyễn Thị Mỹ Xuân Thạc sĩ Giảng Viên  Công nghệ hóa học
6 Ngô Thị Mỹ Thanh Thạc sĩ Giảng Viên Công nghệ hóa học
9 Nguyễn Thị Thảo Loan NCS.Thạc sĩ Giảng Viên Công nghệ thực phẩm
11 Võ Hoài Văn Thạc sĩ Giảng Viên Công nghệ thực phẩm
10 Nguyễn Thị Sao Ly Thạc sĩ Giảng Viên  Công nghệ thực phẩm
12 Tăng Phan Duy Phúc Thạc sĩ Giảng Viên  Công nghệ thực phẩm
13 Đoàn Thị Thùy Hương Thạc sĩ Giảng Viên  Công nghệ thực phẩm
14 Phạm Thanh Huyền Thạc sĩ Giảng Viên  Công nghệ thực phẩm
15 Nguyễn Thị Nga Cử nhân Giáo Vụ